top of page

Regulamin biustopozytywnego konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja “Wsparcie na starcie”, z siedzibą przy ul. Bartosza Wojciecha Głowackiego 2 / 7, 82-200 Malbork, Polska, NIP: 5792270811, KRS: 0000789534 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody w konkursie jest Firma So Nature.

3. Konkurs zostanie ogłoszony poprzez umieszczenie postu na platformie społecznościowej Instagram (@wsparcienastarcie) Organizatora. Informacje o konkursie będą rozpowszechnianie w Internecie i innych platformach społecznościowych w trakcie jego trwania.

4. Niniejszy regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez administratorów serwisów Facebook czy Instagram, ani z nim związany. Administrator serwisów Facebook i Instagram nie ponosi wobec Uczestników żadnej odpowiedzialności związanej z przebiegiem Konkursu.

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające konto w serwisie Instagram oraz spełniające warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu Instagram;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Uczestnicząc w Konkursie Uczestnik zgadza się na przeniesienie na Organizatora praw autorskich do zdjęć i materiałów wideo biorących udział w konkursie.

 

§ 3. NAGRODA

 

1. W Konkursie przewidziano 7 nagród dla osób wyłonionych w sposób wskazany w § 6.

2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest Krem przeciwzmarszczkowy pod oczy.

3. Zwycięzcy mają 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na przesłanie do Organizatora adresu, pod który ma być wysłana Nagroda oraz swojego numeru telefonu - wyłącznie poprzez wiadomość na Instagramie. W przypadku nie przesłania ww. informacji nagroda przechodzi na kolejną osobę wybraną przez Organizatora.

4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Instagram.

5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.

6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS KONKURSU

 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilach Organizatora.

2. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia poprzez umieszczenie stosownej informacji na profilu Instagram Organizatora, do 29.11.2021 r. do godz. 23:59.

3. Organizator ogłosi wyniki nie później niż 03.12.2021 r.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

    1. zamieszczenie w komentarzach pod postem konkursowym komentarza, w którym uczestnik przy użyciu emoji pokaże w komentarzu, jak dba o swoją urodę.

    2. zaobserwowanie profili @wsparcienastarcie i @betheskygirl.

  2. Zamieszczając komentarz konkursowy na Instagram uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczonych materiałów.

  3. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie dowolną ilość zgłoszeń.

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich warunków opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje wyznaczona przez Organizatora Komisja Konkursowa w drodze analizy poprawności wykonania warunków opisanych w § 5. Ust. 1, 2, 3. Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

    Izabela Sakutova

    Oliwia Osowicka

5. Spośród wszystkich odpowiedzi Organizator wyłoni 7 zwycięzców, z zastrzeżeniem par. 3 ust. 3.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Instagramie w dniu ogłoszenia wyników konkursu.

7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w poście na Instagramie Organizatora.

8. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagramu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. Własność intelektualna

 

1. Uczestnik udziela niewyłącznej licencji, o której mowa w ust. 1 jedynie w zamian za możliwość wygrania nagrody w Konkursie. Organizator nie będzie zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz Uczestnika z tytułu udzielonej licencji w zakresie o którym mowa w niniejszym art. 4.

2. Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do udzielenia sublicencji na rzecz osób trzecich.

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs”.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2021

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

bottom of page