top of page
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(„Polityka”) 

Polityka w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 10 września 2021 r.   

 

Wstęp


Fundacja „WSPARCIE NA STARCIE” jako właściciel strony internetowej https://www.wsparcienastarcie.edu.pl („Serwis” lub „Strona”) szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Ochrona danych osobowych jest przez nas traktowana szczególnie poważnie. 


W tym celu stworzyliśmy niniejszą Politykę. Informujemy w niej o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, rodzajach danych, jakie uzyskujemy, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane dotyczą. 
Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką. 

I.    WPROWADZENIE
1.    Niniejszy dokument ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie stanowi on źródła obowiązków dla osób korzystających z Serwisu. 
2.    Polityka zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym podstawy prawne ich przetwarzania, cele oraz zakres przetwarzanych danych osobowych, a także prawa osób, których dane dotyczą. 
3.    Poza informacjami wskazanymi w pkt. 2 powyżej, Polityka zawiera również informacje w zakresie stosowania w ramach Serwisu plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 
4.    W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem danych wskazanych w pkt. III Polityki. 

II.    INTERPRETACJA
1.    Pojęcia, które nie zostały zdefiniowane w tabeli poniżej należy interpretować zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.  
2.    Tytułu użyte w Polityce mają na celu wyłącznie ułatwienie posługiwania się nią. 
3.    O ile co innego nie wynika z kontekstu, słowa użyte w Polityce w liczbie pojedynczej obejmują te słowa w liczbie mnogiej i odwrotnie. 
4.    Wszystkie terminy pisane dużą literą mają następujące znaczenie: 


„Dane osobowe”  -  Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

„Informacje Anonimowe”   -  Oznaczają informacje, za pośrednictwem których nie można zidentyfikować danej osobowy fizycznej, w tym m.in. informacje o czasie spędzonym w Serwisie, systemie operacyjnym czy przeglądarce internetowej, czasie spędzonym na Stronie czy przybliżonej lokalizacji. 

„Profilowanie”  -  Oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych danej osoby fizycznej. 

„Przetwarzanie danych osobowych”  -  Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

„RODO” lub "Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”  -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

„Ustawa o ochronie danych osobowych”  -  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.)

„Użytkownik” lub „Usługobiorca”  - 

(1)    osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
(2)    osoba prawna; 
(3)    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
korzystająca z Serwisu.  


III.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji „BIUSTOapka” jest Fundacja „WSPARCIE NA STARCIE” z siedzibą w Malborku, przy ul. Bartosza Wojciecha Głowackiego 2/7, 82-200 Malbork, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789534, NIP: 5792270811, REGON: 383572136 („Fundacja” lub  „Administrator”


Jako Administrator dbamy o Twoje dane osobowe, przetwarzamy je ze starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. 

 

IV.    DANE KONTAKTOWE 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wskazanych poniżej danych kontaktowych: 
(a)    adres e-mail: info@wsparcienastarcie.edu.pl;
(b)    numer telefonu: +48 504 253 587;
(c)    adres korespondencyjny: ul. Bartosza Wojciecha Głowackiego 2/7, 82-200 Malbork.

V.    GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób biorących udział w rekrutacjach lub wydarzeniach organizowanych przez Fundację oraz innych osób, jeżeli będzie to wynikało z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub zawartej umowy. 


W celu skorzystania ze Strony nie masz obowiązku podawać jakichkolwiek danych osobowych, przy czym jako Administrator jesteśmy uprawnieni do gromadzenia danych, które zostaną dobrowolnie przez Ciebie udostępnione. 


Informujemy, że Strona została wyposażona we wszelkie systemy oraz narzędzia używane do przetwarzania danych osobowych dla celów wymienionych w pkt. V Polityki. 


W sytuacji, gdy dobrowolnie zdecydujesz się skorzystać z dostępnych funkcjonalności Strony (np. usługi Newsletter), zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie pozyskana przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 


Jako Administrator poinformujemy Cię o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania. 


Strona nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu szczególnej kategorii danych osobowych określonych w art. 9 RODO (tzw. danych wrażliwych oraz danych, o których mowa w art. 10 RODO (dot. wyroków skazujących i czynów zabronionych). 


VI.    CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA: 
Jako Administrator możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie z funkcjonalności Serwisu lub w innych celach opisanych w Polityce. 
Każdorazowo cel, podstawa prawna, okres przetwarzania danych, ich zakres oraz kategorie odbiorców danych osobowych wynika z działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.   
(a)    przesyłanie Newslettera
W sytuacji, gdy zdecydujesz się zapisać do Newslettera, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 
•    dane identyfikacyjne (imię lub imię i nazwisko), 
•    adres e-mail. 
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do Newslettera (wymóg umowny).  


Cele przetwarzania danych, które wskazujesz dołączając do usługi Newsletter: 
•    przesyłanie newslettera – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
•    archiwizacja dokumentów, statystyka oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych (Newsletter) – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.


Okres przechowywania danych: 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie i rezygnacji z otrzymywania Newslettera. 


Pomimo rezygnacji z Newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci Newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na jego otrzymanie oraz chwili jej wycofania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


(b)    obsługa komentarzy 
W sytuacji, gdy zdecydujesz się dodać komentarz, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 
•    nazwę użytkownika (np. imię lub imię i nazwisko), 
•    adres e-mail. 


Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz. 


Dodany przez Ciebie komentarz wraz z Twoimi danymi upublicznionymi w ramach będzie widoczny na stronie. Komentarz możesz w każdej chwili zmodyfikować lub usunąć.


Cele przetwarzania danych: 
•    obsługa systemu komentarzy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora wskazanego powyżej. 


Okres przechowywania danych: 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu ich przetwarzania. 


(c)    obsługa korespondencji 
W sytuacji, gdy zdecydujesz się na nawiązaniu kontaktu z Fundacją za pośrednictwem dostępnego na Stronie formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 
•    dane identyfikacyjne (imię lub imię i nazwisko), 
•    adres e-mail. 


Podanie tych danych jest niezbędne do wysłania wiadomości e-mail i realizacji związanego z tym celu (wymóg umowny).  


Przetwarzanie może obejmować również dodatkowe dane osobowe, jeżeli dobrowolnie zamieścisz je w treści wiadomości. 


Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w formularzu: 
•    realizacja kontaktu w związku z przesłaną wiadomością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość, 
•    po zakończeniu kontaktu, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na archiwizacji korespondencji lub ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.


Ponadto, w treści wiadomości możesz dobrowolnie zawrzeć również inne dane osobowe, jeżeli uważasz, że jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi.  


Masz prawo domagać się od Administratora przedstawienia historii korespondencji, pod warunkiem, że podlegała ona archiwizacji oraz domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja okaże się uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora polegający przede wszystkim na obronie przed potencjalnymi roszczeniami, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 


Okres przechowywania danych: 
Co do zasady korespondencja jest na bieżąco usuwana, nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem korespondencji, która podlega archiwizacji na wypadek zabezpieczenia interesów Administratora. Archiwizacja korespondencji w ww. sytuacjach stanowi uzasadniony interes Administratora, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  


(d)    rekrutacja wolontariuszek i wolontariuszy 
W sytuacji, gdy zdecydujesz się dołączyć do Fundacji jako wolontariusz/wolontariuszka, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 
•    imię (imiona) i nazwisko, 
•    dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), 
•    dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (o ile są konieczne). 

 

Podanie tych danych jest niezbędne w celu zawarcia z Fundacją umowy o wolontariat. Fundacja może przetwarzać inne dane osobowe, w szczególności wizerunek, jeżeli dobrowolnie zostaną przez Ciebie przekazane i wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie. 


Cele przetwarzania danych, które wskazujesz dołączając do Fundacji:    
•    przeprowadzenie rekrutacji na wolontariat – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
•    zawarcia umowy oraz realizacji wolontariatu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
•    dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
•    wewnętrznych celów administracyjnych Fundacji, w szczególności zarządzania personelem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 


Okres przechowywania danych: 
•    w zakresie realizacji procesu rekrutacji, w związku z którym dane osobowe są przetwarzane - do czasu zakończenia procesu rekrutacji nieskutkującego zawarciem umowy, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;
•    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych - do czasu wycofania tej zgody;
•    w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji -  do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


(e)    organizacja wydarzeń 
W sytuacji, gdy zdecydujesz się wziąć udział w wydarzeniach, które organizujemy – zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 
•    imię i nazwisko, 
•    adres e-mail, 
•    opcjonalnie – dane organizacji, do której należysz, 
•    opcjonalnie – inne dane, które wskażesz podczas rejestracji w ramach organizowanego wydarzenia. 


Cele przetwarzania danych, które wskazujesz zapisując się do wydarzenia, które organizuje Fundacja: 
•    organizacja wydarzeń oraz umożliwienie Ci uczestnictwa w nich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania udziału o udział w wydarzeniu lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. 


Podanie ww. danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w organizowanym przeze mnie wydarzeniu. 


Okres przechowywania danych:
Jeżeli nie zdecydujesz się na udział w organizowanym przez nas wydarzeniu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o udział w wydarzeniu.  


(f)    obsługa mediów społecznościowych 
Jeżeli obserwujesz profile Administratora w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram) lub wchodzisz w interakcję z publikowanymi przez nas mnie treściami w mediach społecznościowych, w naturalny sposób uzyskujemy dostęp do Twoich danych osobowych, które upubliczniasz we własnym profilu społecznościowym, tj.: 
•    nazwa profilu, 
•    dane, które umieściłaś_eś na swoim profilu jako publiczne. 


Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z naszych profili w portalach społecznościowych. 


Cele przetwarzania danych: 
•    obsługa profili społecznościowych Administratora na portalach społecznościowych: Facebook oraz Instagram – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze danego serwisu społecznościowego.  


Okres przechowywania danych: 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu ich przetwarzania. 


(g)    reklamacje 
W sytuacji, gdy zdecydujesz się złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Strony będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w reklamacji, w szczególności:
•    dane identyfikacyjne,
•    adres e-mail,
•    adres korespondencyjny. 


Podanie tych danych jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 


Cele przetwarzania danych, które wskazujesz składając reklamację:  
•    rozpatrzenie reklamacji, 
•    realizacja uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, w trybie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrywania złożonych reklamacji będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a po tym czasie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 


(h)    analiza aktywności w Serwisie 
Jeżeli korzystasz ze Strony, przetwarzamy Informacje Anonimowe w zakresie: 
•    daty i godziny odwiedzin, 
•    numeru IP urządzenia, z którego korzystasz, 
•    przybliżonej lokalizacji, 
•    rodzaju przeglądarki internetowej, 
•    czasu spędzonego na Stronie, 
•    odwiedzonych podstron oraz innych działań podejmowanych przez Ciebie na Stronie. 

 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz zapisując się do wydarzenia, które organizuję: 
•    analiza aktywności na Stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości dostosowania funkcjonalności Strony do zainteresowania Użytkowników. 


Okres przechowywania danych:
Informacje Anonimowe będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu ich przetwarzania. 


(i)    informowanie o działaniach podejmowanych przez Fundację: 
Możemy również przetwarzać dane osobowe w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Fundację. Maksymalny zakres danych obejmuje: 
•    dane identyfikacyjne, 
•    adres korespondencyjny,  
•    adres e-mail,
•    numer telefonu. 


Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona zgoda przez osobę, której dane dotyczą. 

 

Okres przechowywania: 
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 


(j)    zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu 
Możemy przetwarzać również Informacje Anonimowe obejmujące: 
•    numer IP, 
•    dane o lokalizacji, 
•    dane o źródle, z którego Użytkownik wszedł na Stronę, 
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. 


Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Serwisu. 


Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 


(k)    prowadzenie statystyk 
Możemy również przetwarzać Informacje Anonimowe obejmujące: 
•    numer IP, 
•    dane o lokalizacji, 
•    dane o źródle, z którego dany Użytkownik trafił na Stronę, 
w ramach prowadzenia statystyk i analizy ruchu w Serwisie celem poprawy jego funkcjonowania. 

 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na zwiększeniu zainteresowania usługami oferowanych przez Administratora.


Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. 


(l)    realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych 
W sytuacji, gdy zdecydujesz się skorzystać z uprawnień, o których mowa w pkt. IX Polityki, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 
•    dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), 
•    dane kontaktowe (adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu – w zależności od tego, które dane udostępnisz Administratorowi). 


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować niemożnością prawidłowej realizacji uprawnień przyznanych Ci na gruncie RODO. 


Cele przetwarzania danych, które wskazujesz biorąc udział w rekrutacji:   
•    realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 


Okres przechowywania danych: 
Administrator będzie przetwarzał wskazane wyżej dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO oraz Ustawy o ochronie danych. 


VII.    KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH: 
Udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla realizacji uzasadnionych potrzeb. 


Nie zamierzamy ujawniać Twoich danych osobowych innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy:   
1)    wyrazisz na to zgodę; 
2)    będzie to niezbędne dla realizacji świadczonych przez nas, przy czym udostępnienie danych następuje zawsze z poszanowaniem zasady minimalizacji danych oraz ograniczenia ich przetwarzania;  
3)    Twoje dane osobowe będą przekazywane upoważnionym przedsiębiorstwom świadczącym usługi specjalistyczne takie jak m.in. usługi kurierskie, logistyczne, usługi prawne, windykacyjne, usługi doradcze, audytorskie, usługi marketingowe, hostingowe czy informatyczne; 
4)    będzie to niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa struktury informatycznej; 
5)    będzie to niezbędne w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisów podatkowych;
6)    będzie to uzasadnione żądaniem instytucji państwowych lub organów wymiaru sprawiedliwości.

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być następujące podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy: 
1)    dostawca domeny internetowej, 
2)    dostawca usługi Newsletter. 

 

VIII.    PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

Część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Administrator przekazuje Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narządzi, które przechowują dane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Do przechowywania danych osobowych na serwerach, które mogą być zlokalizowane w państwach trzecich dochodzi w ramach wykorzystywania przez Stronę następujących narzędzi:

  1. system mailingowy Platformy Wix, którego dostawcą jest Wix.com Ltd., Tel Aviv-      yafo, 635067, Israel – w zakresie imienia, adresu e-mail oraz adresu IP urządzenia, z którego korzystasz. Spółka korzysta z serwerów na całym świecie, w tym w Europie i USA. Jeżeli przetwarzanie danych wiąże się z przekazywaniem ich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), przekazywanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności RODO.

Strona wykorzystuje również inne narzędzia zewnętrzne, które mogą gromadzić Informacje Anonimowe. Informacje Anonimowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza EOG, w szczególności w USA.


IX.    TWOJE PRAWA: 
Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, przysługują Ci następujące prawa: 


(a)    cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 RODO.
 

(b)    dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania informacji m.in. o:
•    celach przetwarzania;
•    kategoriach danych osobowych;
•    odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
•    planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu, 
na podstawie art. 15 RODO;

 

(c)    sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO;
 

(d)    usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli Twoje dane osobowe:
•    przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane;
•    wycofasz zgodę, a ja my nie posiadamy innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych;
•    wniesiesz sprzeciw, który uznamy za zasadny;
•    Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem, 
na podstawie art. 17 RODO; 


(e)    ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli:
•    kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia ich prawidłowości; 
•    kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przeze mnie danych osobowych; 
•    nie potrzebujemy już tych danych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
•    wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych do czasu podjęcia przeze nas decyzji co do zasadności sprzeciwu, na podstawie art. 18 RODO; 


(f)    kopii danych osobowych, które zostały przez Ciebie dostarczone i ich otrzymania przez Ciebie lub inny wskazany przez Ciebie podmiot, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe - w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, w celu świadczenia usług lub w sposób zautomatyzowany, na podstawie art. 20 RODO;


(g)    wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy wykorzystując dane osobowe, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO; 


(h)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy. 


X.    INFORMOWANIE O PROFILOWANIU:
Fundacja nie podejmuje wobec Ciebie żadnych decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym Profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływały. 


Korzystamy z narzędzi, które mogą podejmować wobec Ciebie określone działania uzależnione od informacji zebranych w ramach mechanizmów analitycznych, jednakże nie wywołują one wobec Ciebie żadnych skutków prawnych oraz nie wpływają w sposób istotny na Twoją sytuację.


Efektem wykorzystywanych przez nas narzędzi jest skierowanie do Ciebie tzw. reklamy behawioralnej on-line, czyli reklamy opartej o Twoje zainteresowania. Dodatkowo, reklama ta oparta jest wyłącznie na zgromadzonych – za pośrednictwem odpowiednich narzędzi - Informacjach Anonimowych. 


XI.    PLIKI COOKIES:
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Są one zapisywane na Twoim urządzeniu, jeżeli wyrazisz na to wyraźną zgodę. Nie dotyczy to jedynie sesyjnych plików cookies niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Serwisu oraz bezpieczeństwa korzystania z niego („niezbędne pliki cookies”). 


Zgodę możesz wyrazić przez przystąpienie do korzystania ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies klikając przycisk „Zapisz”. 


Komunikat dotyczący plików cookies wyświetli się, gdy pierwszy raz odwiedzasz Stronę i będzie się wyświetlał za każdym razem aż do momentu zaakceptowania plików cookies bądź zmiany ustawień za pomocą przycisku „Ustawienia cookies”. Po dokonaniu wyboru komunikat nie będzie się już wyświetlał, ale w każdym momencie możesz skorzystać z zakładki „Ustawienia cookies”, aby dokonać stosownych zmian. 


Przez odpowiednią zmianę ustawień cookies możesz usunąć pliki cookies, które zostały już zapisane (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie pliki, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do funkcjonowania Strony.  

 

Strona może wykorzystywać następujące pliki cookies: 


(a)    niezbędne pliki cookies 
Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies są niezbędne do funkcjonowania Strony i nie mogą zostać wyłączone, ponieważ umożliwiają Użytkownikom poruszanie się po Stronie i korzystanie z niej. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować niezbędne pliki cookies, jednak wówczas Strona nie będzie funkcjonowała prawidłowo. 


Ponadto, w ramach niezbędnych plików cookies przechowujemy informacje dotyczące dokonywanych wyborów Użytkowników w zakresie akceptowanych plików cookies. Działanie to opieramy na naszym uzasadnionym interesie polegającym na obowiązku rozliczalności w zakresie posiadanych zgód na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

Niezbędne pliki cookies służą usprawnieniu i ułatwieniu dostępu do Strony. 


(b)    analityczne pliki cookies: 
Ten rodzaj plików umożliwia mierzenie ilości wizyt na Stronie i zbieranie informacji o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy stale poprawiać działanie Strony. Analityczne pliki umożliwiają nam również uzyskanie informacji, które podstrony są najbardziej popularne lub w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Stronie. Możesz zablokować ten rodzaj plików, wówczas nie będziemy w stanie monitorować wydajności Strony. 


(c)    funkcjonalne pliki cookies: 
Ten rodzaj plików umożliwia nam poprawienie efektywności prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywanie ich do potrzeb i preferencji Użytkowników. 


(d)    reklamowe pliki cookies: 
Ten rodzaj plików umożliwia nam promowanie niektórych usług, artykułów czy wydarzeń. Możemy wykorzystywać reklamy, które będą wyświetlać się w innych serwisach internetowych, w tym w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram). Służą one dostosowaniu treści reklamowych do preferencji Użytkowników. 


(e)    sesyjne pliki cookies: 
Ten rodzaj plików stanowią cookies tymczasowe, które są przechowywane w pamięci Twojej przeglądarki do czasu zakończenia sesji, czyli do momentu jej zamknięcia. 


(f)    stałe pliki cookies: 
Ten rodzaj plików usprawnia korzystanie z witryn, które często odwiedzasz. Informacje zawarte w plikach stałych przechowywane są przez dłuższy okres, którego wyboru możesz dokonać w ustawieniach Twojej przeglądarki. Ten rodzaj plików zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzasz daną witrynę. 


Pliki stosowane w ramach Serwisu:  


Nazwa:                Cel:                                       Rodzaj:                    Okres przechowywania:
sessionID.           umożliwia prawidłowe         niezbędne pliki      nie wygasa

                            funkcjonowanie Serwisu      cookies, stale          


cookie                 zapamiętuje Twoją               niezbędne pliki      do czasu wniesienia skutecznego

notice                 decyzję dotyczącą                 cookies, stałe         sprzeciwu lub przedawnienia

accepted             ustawień cookies                                                 roszczeń


_fbp                    ustawiany przez                    reklamowe, stałe    3 miesiące

                            Facebooka w celu

                            wyświetlania

                            Użytkownikom, którzy

                            wcześniej odwiedzili

                            Stronę reklam na

                            Facebooku lub w sieci

                            reklamowej Facebooka    

            

XII.    MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: 
Strona posiada wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram). 


Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowały Twoje dane zbierane w trakcie wizyty na Stronie, przed odwiedzeniem jej wyloguj się z danego serwisu. Możesz również uniemożliwić załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenie dla Twojej przeglądarki. 


Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do aplikacji społecznościowych przez Użytkownika mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników oraz dostawców danej aplikacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzanych przez Użytkowników do aplikacji społecznościowych, również na profilach Administratora dostępnych w tych aplikacjach. 


XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.    Na Stronie (w artykułach, postach, wpisach czy komentarzach) mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych. Nie odpowiadamy jednak za zawartości znajdujące się poza Stroną. 


2.    Użytkownika korzystającego ze Strony obowiązuje aktualna treść Polityki. 


3.    Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie (np. rozwój funkcjonalności). Za każdym razem poinformujemy Użytkowników o wszelkich zmianach oraz terminie ich wejścia w życie za pośrednictwem Strony w zakładce „Polityka Prywatności”, a w odpowiednich przypadkach zgłosimy je drogą elektroniczną osobom, których dane dotyczą.  


4.    W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO oraz Ustawę o ochronie danych osobowych. 

bottom of page