• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Polityka prywatności

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego i innych kanałów komunikacji z Klientem jest firma:

Fundacja Wsparcie na Starcie

ul. Głowackiego 2/7

82-200 Malbork

KRS 0000789534, NIP 5792270811, REGON 383572136

Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie w celu poprawienia lub usunięcia danych z bazy na adres:

Fundacja Wsparcie na Starcie ul. 500-lecia 98, 82-200 Malbork lub na adres mailowy info@wsparcienastarcie.edu.pl. Usunięcie Państwa danych osobowych odbywa się na życzenie, jeśli nie jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentów i jeśli wystąpili Państwo do nas z takim roszczeniem - w przypadku, gdy dane te nie są już konieczne do realizacji celów związanych z ich zapisaniem lub gdy ich zapis jest niedopuszczalny z innych powodów przewidzianych przez prawo.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas realizacji umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Polityka  wobec plików Cookies i adresu IP Użytkownik korzystający ze strony jest anonimowy do czasu, aż sam zdecyduje inaczej. Adres IP Użytkownika jest przetwarzany przez tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo przekazania adresu IP użytkownika organom ścigania w wypadku wykrycia działań mających na celu zniszczenie danych zawartych na stronie lub w inny sposób mogących wpłynąć na prawidłowość funkcjonowania strony.